Ostrnice v Loški dolini


Druš­tvo že­na in de­klet na po­de­že­lju Os­tr­ni­ce, Loš­ka do­li­na

Predsednica Društva Ostrnice Ana Zakrajšek z direktorico Centra starejših v Cerknici Zvonko Ješelnik.

Sre­di no­vem­bra 2008, ko se je na­ra­va že po­šte­no umi­ri­la in se je delo zu­naj sko­raj usta­vi­lo, se nas je čez 40 že­na in de­klet iz Loš­ke do­li­ne zbralo v pri­jet­nem oko­lju go­stiš­ča Mla­kar, in spre­je­lo od­lo­či­tev o us­ta­no­vi­tvi sa­mo­stoj­ne­ga druš­tva. Poi­me­no­va­le smo ga Društvo žena in de­klet na po­de­že­lju Os­tr­ni­ce, Loš­ka do­li­na. Poi­me­no­va­le smo ga po po­seb­no­sti naše kul­tur­ne kra­ji­ne – os­tr­ni­ci. Os­tr­ni­ca je ok­leš­čen vrh smre­ke, po­stav­ljen na njivo z na­me­nom, da na njem kljub sla­be­mu vre­me­nu kako­vostno po­su­ši­jo seno ali de­te­ljo.

V svo­je ci­lje smo med dru­gim za­pi­sa­le tudi, pos­pe­še­va­nje raz­vo­ja dopol­ni­lnih de­jav­no­sti na kme­ti­jah z na­me­nom bolj­še­ga eko­nom­ske­ga polo­ža­ja ženske in žena na podeželju ter spod­bu­ja­nje or­ga­ni­zi­ra­ne­ga tr­že­nja. Med na­lo­ge smo uvrsti­le raz­lič­na izo­bra­že­va­nja in pre­nos zna­nja v prak­so, spod­bu­ja­nje in­di­vi­dual­nih ak­tiv­no­sti žensk na po­de­že­lju za last­no uve­lja­vi­tev, po­ve­zo­va­nje in in­for­mi­ra­nje žensk na po­de­že­lju z no­vost­mi na po­droč­ju druž­be­nih de­jav­no­sti in tudi z na­me­nom or­ga­ni­zi­ra­ne­ga pri­sto­pa k ure­ja­nju kme­tij, vasi, to­rej po­de­že­lja v ce­lo­ti.

Družinski izlet v Robanov kot

Ne na­zad­nje svoj cilj vi­dimo tudi v so­de­lo­va­nju ali or­ga­ni­zi­ra­nju raz­lič­nih pri­re­di­tev, raz­stav in drugih ak­tiv­no­sti: peka peciva in več vrst kruha, pogostitve na raznih prireditvah, porokah, predavanja strokovnjakov z različnih področij, sodelovanje na dobrodelnih prireditvah.

Danes šteje Društvo več kot 70 članic.

O delovanju in življenju Društva večkrat poroča tudi tednik Kmečki glas.Ob prvi obletnici delovanja Društva lahko preberete prispevek Metke Ravšelj.

O prireditvi v centru Starejših v Cerknici si lahko preberete prispevek na sledeči povezavi Na domači zemlji.

V mesecu juliju 2011 je ekipa Vile zmagala na VI. državnih ženskih kmečkih igrah. To pa je Društvu Ostrnice prineslo tudi organizacijo VII. državnih ženskih kmečkih iger v deželi Ostrnic.

DRUŠTVO OSTRNICE NA SEJMU ALPE ADRIA

Članice Društva ostrnice so sodelovala tudi na letošnjem sejmu Alpe Adria. Poglejte si njihove izjave:

 

 

povezani prispevki

Foto utrinki s sejma Alpe Adria

Fotogalerija Notranjsko-kraške regije

Kontaktni podatki:

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET NA PODEŽELJU OSTRNICE, LOŠKA DOLINA

OGRADE 15, 1386 STARI TRG PRI LOŽU

Tel: 041 277969

 

 


Komentiraj

Obvezna polja so označena z *. Lahko pa uporabite tudi Facebook prijavo.