Muzej jezerski hram


Študijski krožki v šolskem letu 2019/2020

 

O mentorici študijskih krožkov Alenki Veber

Mentorica študijskih krožkov Alenka Veber (Foto Blaž Žnidaršič)

Mentorica študijskih krožkov Alenka Veber (Foto Blaž Žnidaršič)

Alenka Veber, doma iz Babnega Polja na Notranjskem, je avtorica več sto poljudnih prispevkov o slovenski kulturni in naravni dediščini, predvsem pa je ljubiteljska etnologinja, fotografinja in turistična vodnica, mentorica študijskih krožkov ter predavateljica. Po izobrazbi je diplomirana socialna delavka, od oktobra 1991 do aprila 2018 pa je bila redno zaposlena kot urednica knjižnih izdaj pri najstarejši slovenski založbi, Celjski Mohorjevi družbi.

Leta 2018 se je po tridesetih letih življenja in dela v Ljubljani – in petintridesetih letih domotožja – odločila, da se za stalno vrne v domače Babno Polje in se v celoti posveti delu v zavodu, ki ga je ustanovila leta 2011.

Ta nevladni in neprofitni zavod je poimenovala po domačijskem imenu hiše, v kateri je odraščala: Zavod Rihtarjeva domačija, zavod za izobraževanje, kulturo, razvedrilno in rekreacijsko dejavnost ter turizem.

Utrinek s študijskega krožka v Centru starejših v Cerknici. Foto Alenka Veber

Utrinek s študijskega krožka v Centru starejših v Cerknici. Foto Alenka Veber

Zavod se ukvarja z delom na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, turizma, interpretiranja in ohranjanja kulturne in naravne dediščine, trajnostnega razvoja podeželja in sožitja z naravo, organizacijo prostočasnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti ter kulturno, raziskovalno, založniško, informacijsko in komunikacijsko dejavnostjo.

Namen zavoda je pomagati ljudem in drugim organizacijam pri doseganju izboljšanja kvalitete življenja na telesni, duševni in duhovni ravni. To skuša zavod doseči z organizacijo izobraževalnih prireditev, organiziranjem priložnostnih muzejskih razstav, vodenjem strokovnih ekskurzij in pohodov, s predavanji ter z izdajanjem in založništvom publikacij s področja kulture, naravne dediščine, etnologije, antropologije, zgodovine, ekologije in turizma.

 

Kaj so študijski krožki

Študijski krožki

Študijski krožki

 

ŠTUDIJSKI KROŽEK je brezplačna splošnoizobraževalna oblika prostovoljnega učenja odraslih, ki poteka nehierarhično in se zaključi z akcijo. 5-12 ljudi se vsaj petkrat sreča, da bi se načrtno učili vsaj 25 ur. Običajno je srečanj več kot deset, povprečno število ur pa presega 35, porazdeljenih na več kot tri in pol meseca.

Odnosi v krožku so sproščeni in prijateljski, udeleženci pa medseboj enakopravni (ne enaki). Delo je ustvarjalno, sodelovalno in načrtovano. Pričneta in ženeta ga potreba in zanimanje posameznika, ki se po svojih močeh in volji dejavno vključuje v učenje in delo krožka. Krožek vodi za vodenje posebej usposobljen mentor. Tako učenje je zahtevno, vendar daje udejstvovanju posameznika svobodo in smisel.

Udeleženci krožka sami določajo, kaj se bodo učili, kje in kako, sami načrtujejo način dela v njem in se učijo toliko časa in tako poglobljeno, kakor si sami želijo. Z demokratično menjavo znanja, spretnosti in izkušenj spodbujajo svojo intelektualno rast, vzpostavljajo in krepijo vezi med ljudmi in pomembno pripomorejo tudi k bolj kakovostnemu življenju v svojem okolju.

Andragoški center Republike Slovenije

Andragoški center Republike Slovenije

Ob zaključku krožka osvojene novosti predstavijo v obliki predavanj, razstav, ekskurzij, literarnih večerov, izdaje brošur in celo rednih glasil, pripravijo gledališke in druge vrste predstav, s čimer odrazijo vsebino krožka in ustvarjalnost udeležencev ter prispevajo k razvoju svojega kraja.

Razpršeni po vsej Sloveniji, trajajoči nekaj mesecev in polni ustvarjalnega naboja so drugačni od ustaljene predstave o učenju. Morda so prav zato privlačni in tudi zares – lepi. (Vir: https://sk.acs.si/izkaznica)

 

MIZS Študijske krožke pod mentorstvom Alenke Veber v  šolskem letu 2019/2020 sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

Več o študijskih krožkih si lahko preberete na spletni strani Študijski krožki

 

Spletni naslov https://sk.acs.si/

Vabimo vas tudi k ogledu:

Študijski krožki objave

 

Študijski krožki Zgodbarnice

 

Utrinki in vsebine študijskih krožkov v šolskem letu 2019/2020

V šolskem letu 2019/2020 sem oziroma vodim osem študijskih krožkov. Skrbno zbiram vsebine, študijske krožke pa vodim na območju občin Loška dolina, Loški Potok in Bloke.

Nekateri poudarki iz vsebin študijskih krožkov 2019/2020:

1. Slovenija v zgodbah

Člani študijskega krožka Slovenija v zgodbah na obisku Vražjega vrtca nad Babnim Poljem (Foto Alenka Veber)

Člani študijskega krožka Slovenija v zgodbah na obisku Vražjega vrtca nad Babnim Poljem (Foto Alenka Veber)

V študijskem krožku Slovenija v zgodbah bomo odpirali vrata v preteklost naše domovine in tako spoznavali zgodovino Slovenije prek naravne in kulturne dediščine ter skozi legende, zgodbe in mite. Tekom študijskega krožka bomo obiskali posamezne kraje, kjer je bodisi muzejska ustanova ali kulturni spomenik, ki pokriva primorsko-notranjsko regijo in širše. Člani študijskega krožka bodo tako bolje spoznali naravno in kulturno dediščine širše domovine ter ducate zgodb o pomenu krajevnih posebnosti.

Pri predvidenih akcijskih ciljih bomo stremeli po vključevanju članov študijskega krožka v domače in širše okolje in iskanju zgodb, manj znanih spomenikov, mitov in legend. Predvsem pa bomo stremeli po delu na terenu in obiskovanju posameznih lokalnih zanimivosti, ki prispevajo k prepoznavanju primorsko-notranjske regije in tudi širše. Na teren se bomo odpravili bodisi z vlakom, bodisi peš ali z avtobusom.

 

2. Skriti biseri Slovenije

Na obisku Muzeja Jezerski hram (Foto: Alenka Veber)

Na obisku Muzeja Jezerski hram (Foto: Alenka Veber)

Izobraževalni cilj študijskega krožka Skriti biseri Slovenije je spoznati in odkriti manj znana območja Slovenije, ki jih brez dodatne pomoči ni mogoče najti. Pestrost Slovenije, ki se odkriva v raznoliki pokrajini, arhitekturi, kulinariki, vinorodnih okoliših, navadah, govorici in zgodovini bomo najprej odkrivali s pomočjo virov in literature. Še posebej se bomo posvetili primorsko-notranjski regiji in jo skušali odkriti tudi na terenu. Hkrati pa se bomo učili obzirnosti do narave pa tudi do lastnikov naravnih biserov.

Predvideni akcijski cilji so obiskati skrite bisere v primorsko-notranjski regiji kot so: tisa v Stranah, Petelinjsko jezero pri Pivki, Šteberški obrh ob Cerkniškem jezeru, Kadice pri Sodražici in Benete. Stremeli pa bomo tudi k temu, da bi s člani študijskega krožka pripravili enodnevni izlet, na katerega bi povabili širše lokalno okolje.

 

3. Hodil po zemlji sem naši

Hodil po zemlji sem naši (Foto Alenka Veber)

Hodil po zemlji sem naši (Foto Alenka Veber)

 

S študijskim krožkom Hodil po zemlji sem naši bomo na srečanjih spoznali nekatere vidnejše slovenske zgodovinske osebnosti, kot so npr. J. V. Valvasor, Valentina Stanič, Valentina Vodnika, Jožeta Plečnika, Josefa Ressla in ne nazadnje tudi Otona Župančiča. Pri slednjem smo si izposodili tudi naslov študijskega krožka. Spoznavali bomo njihov bogat doprinos k oblikovanju slovenske samobitnosti in tvornosti kot tudi lokalne identitete.

 

 

 

4. Nikoli ne potuj z nekom, ki ga nimaš rad

Mentorica študijskih krožkov Alenka Veber v ŠK vključuje tudi ranljive skupine. (Foto: Alenka Veber)

Mentorica študijskih krožkov Alenka Veber v ŠK vključuje tudi ranljive skupine. (Foto: Alenka Veber)

S člani študijskega krožka Nikoli ne potuj z nekom, ki ga nimaš rad zaradi njihove ranljivosti (starost, omejenost gibanja, naglušnost) ne bomo potovali v pravem pomenu besede, temveč bomo obudili spomine na vsa njihova potovanja v otroštvu, mladosti, na kolektivnih izletih idr.

Mentorica bo člane še posebej vzpodbudila, da na srečanja prinesejo razne spominke s  potovanj, ki bodo hkrati izpostavljeni kot predmet srečanja. Tako bodo člani lahko enakovredno udeleženi pri dinamiki skupine. Ob zaključku študijskega krožka bomo pripravili razstavo in jo odprli za širšo javnost  ter o študijskem krožku pripravili prispevke za lokalno radijsko postajo, občinsko glasilo in lokalne spletne strani. Predvsem pa bomo stremeli k njihovi dinamiki v skupini.

 

 

 

 

 

5. Izviri, ki nas napajajo z močmi

Veliki naravni most v Rakovem Škocjanu

Veliki naravni most v Rakovem Škocjanu

 

 

 

 

V študijski krožek Izviri, ki nas napajajo z močmi bomo namenili občanom manjše občine Bloke, ki se težje vključujejo v različne oblike izobraževanj. Glavni izobraževalni cilj je udeležencem predstaviti sedem izvirov (po teoriji logoterapevtke Elisabeth Lukas), iz katerih lahko črpamo duševno moč v današnjem razbežanem času, prežetem z večnim nemirom in strahom. Ti neusahljivi viri moči so: smisel, literatura, filozofija, znanost, logoterapija, vera in tišina. Spoznali bomo na kratkočasen, zanimiv in strokovno podkrepljen pogled na življenjske krize in stiske, kjer v srčiki biva naša priložnost za rast.

 

6. Trikrat lahko ugibate

Trikrat lahko ugibate (Foto Alenka Veber)

Trikrat lahko ugibate (Foto Alenka Veber)

Uganke so v svetovnem merilu ena izmed priljubljenih oblik neformalnega izobraževanja po vsem svetu, še posebej pri preprečevanju demence. S kratkimi besedili, ki duhovito opisuje stvar, ki jo je treba uganiti bomo krepili spomin, hkrati pa bomo s člani študijskega krožka poskrbeli za prijetno razvedrilo in zabavo v skupini starejših, ki si želijo medsebojnega druženja. Segali bomo po različnih zvrsteh ugank ter tako krepili naše znanje o botaniki, etnologiji, zgodovini.

Kot glavni akcijski cilj predvidevamo predvsem druženje in ustvarjanje lastnih ugank. Prav tako predvidevamo gostovanje v sosednji občini Loški Potok v Centru starejših, kjer bomo pripravili večer ugank. S študijskim krožkom pa bomo doprinesli tudi k ohranjanju ljudskega izročila.

 

7. Od piščali do kolesa

Posoda za praženje kave in delanje masla. (Foto Alenka Veber)

Posoda za praženje kave in delanje masla. (Foto Alenka Veber)

Študijski krožek bo s pomočjo različnih virov udeležencem približal arheologijo ter nekatere najstarejše najdbe na ozemlju današnje Slovenije. Spoznali bomo Potočko zijalko, Divje babe, Ljubljansko barje ter Vače, če naštejemo samo nekatera pomembna arheološka najdišča. Prav vsa našteta najdišča pa pričajo o slovenskih identiti in so pomembna za razumevanje današnje samostojne Slovenije.

Akcijski cilj študijskega krožka bo spoznati različna področja, ki pišejo slovensko-kulturno zgodovino kot tudi promocija vseživljenjskega učenja, znanja in delovanja za dejavno vključevanje v sodobno družbo, za razvoj podeželja in za osebni razvoj kot tudi kvalitetna možnost medgeneracijskega druženja in učenja v lokalni skupnosti, krepitev medsebojnih odnosov ter nove vzpodbude za aktivno življenje v jeseni življenja. Skušali pa bomo obiskati tudi katerega od slovenskih muzejev, ki hrani najstarejše predmete.

 

8. Notranjski gradovi

Mali grad, Planina pri Rakeku (Foto Alenka Veber)

Mali grad, Planina pri Rakeku (Foto Alenka Veber)

Celotna Slovenija je posuta z gradovi, tudi primorsko-notranjska regija. V okviru študijskega krožka Notranjski gradovi, vzeto v nekdanjih zgodovinskih mejah, bomo spoznali gradove, ki so bili in so še vedno razsuti v široki pahljači po pokrajini (danes Primorsko- notranjska regija). Člani študijskega krožka se bodo tako srečali z bogato grajsko zgodovino gradov od Planine pri Rakeku do Babnega Polja, kjer je nekoč stal lovski gradič. Med študijskim krožkom bomo obiskali nekatere gradove, kot npr. Predjamski grad, Mali grad pri Planini. Predvsem pa se bomo seznanili s pomenom gradov, saj to niso bile samo utrdbe ter tudi prostor, kjer so se oblikovali grajski parki, grajska arhitektura in še posebej na Notranjskem, lov. Ob zaključku krožka pripravili predstavitev za občinsko glasilo Obrh in predstavitev v biseru slovenskih gradov – gradu Snežnik.

 

 

 

 

 

MIZS

 

 

Študijski krožki

Študijski krožki

 

Andragoški center Republike Slovenije

Andragoški center Republike Slovenije


Komentiraj

Obvezna polja so označena z *. Lahko pa uporabite tudi Facebook prijavo.